ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ที่ ชั้น ชาย หญิง รวม ครูประจำชั้น
1 อนุบาล 2/1 14 12 26 นางมิตรสินี , นางมุกดา
2 อนุบาล 2/2 12 13 25 นางสมฤดี อาจศิริ
3 อนุบาล 2/3 11 13 24 นางสาวเพ็ญพักต์ แฟนพิมาย
4 อนุบาล 3/1 14 14 28 นางศิริลักษณ์ 
5 อนุบาล 3/2 14 11 25 นางพูนสุข  สมบัติสิน
6 อนุบาล 3/3 15 11 26 นางสมคิด  อินช้าง
  รวมปฐมวัย 80 74 154  


7 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 17 16 33 นางวันเพ็ญ ภิรมย์กิจ
8 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 16 18 34 นางสาวทัศนีย์ งามสวัสดิ์
9 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 15 15 30 นางณัฐพร คุขุนทด
10 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 (SpL) 8 21 29 นางสุภาภรณ์,นางสาวกนกพรรณ,Micheal
  รวมระดับชั้น ป.1 56 70 126  


11 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 19 12 31 นางทองพูล
12 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 18 11 29 นางใจทิพย์ , นางนิรมล
13 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 12 19 31 นางบังอร แฉล้มวารี , นางสาวพรรณิภา
14 ประถมศึกษาปีที่ 2/4 (SpL) 12 17 29 นายฑิฆัมพร , นางสาวยุพิน
  รวมระดับชั้น ป.2 61 59 120  


15 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 19 15 34 นางวันเพ็ญ (พงษ์) 
16 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 17 17 34 นางศิริลักษณ์ , นางสาวมัลลิกา
17 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 15 19 34 นางนภา , นางสาวน้ำฝน
18 ประถมศึกษาปีที่ 3/4  15 19 34 นางกิ่งกาญจน์ กมขุนทด
19 ประถมศึกษาปีที่ 3/5 (SpL) 13 17 30 นางสาวเพ็ญนภา , นางภัสรี
  รวมระดับชั้น ป.3 79 87 166  


21 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 18 16 34 นางพรรณเพ็ญ , นายกตัญญู
22 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 21 14 35 นายศราวุธ , นายโชคหนุน
23 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 15 19 34 นายศิลปกร , นางวันเพ็ญ (สุข)
24 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 (SpL) 11 19 30 นางสาวธัญธิตา , นายบริพัชร
  รวมระดับชั้น ป.4 65 68 133  


25 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 16 13 29 นางสาวสมพิศ , นายยงยุทธ
26 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 17 12 29 นาวสาววรลักษณ์ , นายอรรถพล
27 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 14 17 31 นางอัจฉราวรรณ , นายกฤษณะ
28 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 19 13 32 นางสาวสุพัตรา จิระจักรชัย
29 ประถมศึกษาปีที่ 5/5 (SpL) 15 13 28 นางวิภารัตน์ , นางสาวจุฬารัตน์
  รวมระดับชั้น ป.5 81 68 149  


30 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 19 17 36 นางสมบัติ, นางอัญชลี
31 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 23 12 35 นางสาวธนสุกานต์ , นางอารีย์
32 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 19 33 นางอัญธิฌา , นางกฤติกา
33 ประถมศึกษาปีที่ 6/4 18 15 33 นางสาวทัตติยา 
34 ประถมศึกษาปีที่ 6/5 (SpL) 10 20 30 นางพัชราภรณ์ , นางสาวนภาพร
  รวมระดับชั้น ป.6 84 83 167  
  รวมระดับชั้น ป.1 - ป.6 426 435 861  


34 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 12 19 31 นางสาวสุธาทิพย์ , นางสาวกมลทิพย์
35 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 14 24 38 นางวรนุช , นางสาวกุลวดี
36 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 17 21 38 นางอุทัยวรรณ , นางสาวพรพิมล
37 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 39 0 39 นายปิยะพล ถนอมพลกรัง
38 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 19 21 40 นางสุนี , นายธนบดี 
39 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 17 23 40 นางสาวสุภัค  จันทะจิตต์
40 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 22 19 41 นางสาววิลาสินี , นายกิจจารักษ์
41 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 21 19 40 นางธนารัชต์  มิกขุนทด
42 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 16 25 41 นางสาวกลอยใจ  เคียนขุนทด
43 มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 16 24 40 นางนภสรณ์ , นายกัณฐ
  รวมระดับชั้น ม.1 193 195 388  


44 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 15 20 35 นางสาวโสภา , นางสาวซ่อนกลิ่น
45 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 25 39 นางฐิติวรรณ , นางสาวสุรางค์
46 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 13 25 38 นางชุลีรัตน์ , นายต่อศักดิ์
47 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 36 0 36 นางสาวสุคนธ์  , นายชัยณรงค์ 
48 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 22 21 43 นางนิตยา , นางสาวเรือนรัตน์
49 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 18 22 40 นางสาวจริยา, นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ
50 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 17 26 43 นางวรัชยา สีทอง
51 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 19 22 41 นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ 
52 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 17 22 39 นายอาทิตย์ , นายภัทรพล
53 มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 22 19 41 นางสาวศรสวรรค์ มีมุข
  รวมระดับชั้น ม.2 193 202 395  


54 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 6 26 32 นายพัฒน์พงศ์ , นางสาวสมฤดี
55 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 8 26 34 นายสมพร , นางสาวนันทยา
56 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 9 27 36 นางสาวณิชกมล เปียสันเทียะ
57 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 23 18 41 นายณัฐพล เหิกขุนทด
58 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 20 19 39 นางสาวนภาพร ช่างทำ
59 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 18 21 39 นางสาวศิรินภา , นายธนา
60 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 19 20 39 นายชนะชล โกสุม
61 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 23 16 39 นางชะเลยรัก , นางสาวทับทิม
62 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 19 20 39 นางสาววิภารัตน์ แสงสุวรรณ
63 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 22 18 40 นางพวงเพ็ญ , นายณัฐวุฒิ
  รวมระดับชั้น ม.3 167 211 378  


64 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  10 21 31 นายวรวุฒิ , นางสาวกาญจนา
65 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 9 25 34 นายสายชล , นายสรายุทธ
66 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 14 21 35 นางสาวนิตยา  ยวนทะเล
67 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 7 28 35 นางกนกพร , นายกฤษณะ
68 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 9 22 31 นายนคร  เสมเจริญธรรม
69 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 24 16 40 นายวุฒิพงษ์ , นางสาวกนกวรรณ
70 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 23 15 38 นายเอกลักษณ์ , นางมณฑกาญจน์
  รวมระดับชั้น ม.4 96 148 244  


71 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  7 28 35 นายพิเชษฐ์ , นางสาวนุจรีย์
72 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 16 28 44 นางสาวสุดาทิพย์
73 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 31 41 นางอรทัย ศรีทอง
74 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 15 25 40 นางสาวอภิญญา ภูแช่มโชติ
75 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 17 23 40 นางสาวอาคเนย์ , นายมนต์ชัย
76 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 21 21 42 นายสมพร(ศรี) , นายอดิศักดิ์
  รวมระดับชั้น ม.5 86 156 242  


77 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 7 23 30 นางสาวสุรีรัตน์ , นางสาวมณีรัตน์ 
78 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 6 29 35 นายชิตพงศ์ , นางสาวสุภาวดี
79 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 7 28 35 นางสาวประภาพร สิงห์สุพรรณ
80 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 17 16 33 นายสุริยัน , นายเกรียงศักดิ์
81 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 10 23 33 นางสาวนิตยา, นางสาวชุมพร 
82 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 16 13 29 นายสมชาติ  ไทยปราณีต
83 มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 7 13 20 นายสนาญชัย , นายกิตติพงศ์
  รวมระดับชั้น ม.6 70 145 215  
  รวมระดับชั้น ม.1 - ม.6 805 1,057 1,862  
           
    ชาย หญิง รวม  
  รวมทั้งหมด 1,311 1,566 2,877  
 
 
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย  
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6