ผู้บริหาร

นายณรงค์ เลาอลงกรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2555

ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด  ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี   สามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ประจำปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่  26  -  28   ธันวาคม  2555       ค่ายลูกเสืออำเภอด่านขุนทด  โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นการพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจตนเอง  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ปรับตัว พร้อมปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พิธีเปิดค่ายลูกเสือเนตรนารีในครั้งนี้  ได้รับความกรุณาจากนายณรงค์   เลาอลงกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ในฐานะผู้อำนวยการค่ายฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีคณะครูของโรงเรียนเป็นผู้กำกับ และดำเนินกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี   สามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    จากการประเมินผลในเบื้องต้น  ปรากฏว่านักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสมบูรณ์ในด้านความคิด  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมด้วยดี 

                 โรงเรียนด่านขุนทดขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2555,14:44   อ่าน 474 ครั้ง
 
 
โรงเรียนด่านขุนทด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕